เวหา คอนสตรัคชั่น

เราสร้าง เราใส่ใจ

ประวัติบริษัทฯ

    ภายใต้สภาพการแข่งขันของธุรกิจที่สูง การปฏิบัติงานที่รวดเร็วและตรงต่อเวลาและถูกต้องตรงตามของลูกค้า ด้วยงานคุณภาพและต้นทุนต่ำ ล้วนเป็นปัจจัยช่วยให้ต้นทุนในโครงการของลูกค้าต่ำลง
­    บริษัท เวหา คอนสตรัคชั่น จำกัด พ.ศ.2547 โดยมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาทเพื่อดำเนิดธุรกิจการรับเหมางานก่อสร้าง งานระบบปรับอากาศ งานระบบไฟฟ้าและงานออกแบบ ภายใต้การบริหารงานของกรรมการและผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งทีมงานสถาปนิกและวิศวกรที่มีประสบการณ์ เป็นสิ่งยืนยันถึงความรู้ ความชำนาญการ ที่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและตรงตามความต้องการของลูกค้าในการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของเจ้าของโครงการ โดยมุ่งเน้นด้านคุณภาพของงาน และประกันคุณภาพของงานระยะเวลาในการดำเนินงานตามกำหนด และการบริการเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
    บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับวิวัฒนาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม อันเป็นปัจจัยหลักของการดำเนินงานเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และการบริการในระดับมืออาชีพ

ข้อมูลการโทร

ข้อมูล การติดต่อ

Tax Identification Number

error: Content is protected !!